Szkolenie dla edukatorów seksualnych

23.11.2015 UWAGA! Zaktualizowano formularz zgłoszeniowy. Osoby, które pobrały wcześniejszą wersję, a nie przesłały jeszcze zgłoszenia, proszone są o pobranie i przesłanie aktualnej wersji.

29.11.2015 Dodaliśmy termin ostatniego zjazdu. Zjazd ewaluacyjno-superwizyjny odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016r.

Stowarzyszenie REAKCJA oraz Studenckie Koło Seksuologiczne zapraszają do udziału w szkoleniu pt.

AKADEMIA EDUKACJI SEKSUALNEJ

sex-ed-chalboard[1]

Oferta skierowana jest do osób, które od niedawna pracują lub zamierzają pracować z młodzieżą i/lub młodymi dorosłymi w zakresie realizacji zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Szkolenie nie daje uprawnień pedagogicznych, koniecznych do pracy w placówkach oświatowych. Stanowi natomiast dobre wprowadzenie w pracę trenerską oraz przygotowuje merytorycznie do pracy w obszarze edukacji seksualnej. Zachęcamy szczególnie działaczy organizacji pozarządowych, wolontariuszy, a także studentów i studentki kierunków pomocowych.

Szkolenie będzie realizowane przy pomocy metod wykładowych oraz warsztatowych, z naciskiem na nabywanie i ćwiczenie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą.

Zgłoszenia do 30 listopada 2015 przyjmuje Hanna Bartosz (szkolenia@reakcja.net).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Akademia2015_formularz_zgloszeniowy2.doc (326 pobrań)

UWAGA! Prosimy o rzetelne i przemyślane wypełnienie formularza. Pokaż nam dlaczego to właśnie Tobie warto zaoferować miejsce na szkoleniu! :)

Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie rozesłana 1 grudnia 2015r. Maksymalna liczba osób: 18.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia realizowane będzie w Instytucie Psychologii UKW przy ul. Staffa 1.

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

 1. Nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia i seksualności człowieka, m.in. na temat:
  • rozwoju psychoseksualnego człowieka,
  • anatomii i fizjologii narządów płciowych,
  • popędu seksualnego oraz sposobów realizacji potrzeb seksualnych, w różnych okresach rozwojowych,
  • zdrowia seksualnego i praw seksualnych,
  • metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń,
  • tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej,
  • infekcji przenoszonych drogą płciową (STI),
  • mitów na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposobów weryfikowania ich w pracy z młodzieżą.
 2. Nabycie wiedzy na temat skutecznych metod pracy z młodzieżą podczas zajęć z zakresu edukacji seksualnej oraz standardów edukacji seksualnej zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
 3. Nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz jego roli w dynamice zajęć i wpływu na proces przekazywania wiedzy i pracy grupowej.
 4. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
  • swobodnego mówienia o seksualności człowieka,
  • efektywnego prowadzenia zajęć z młodzieżą,
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas zajęć z edukacji seksualnej.
 5. Zwiększenie świadomości w zakresie:
  • własnych postaw dotyczących seksualności,
  • wpływu własnych przekonań i postaw na proces przekazywania wiedzy młodzieży,
  • czynników społeczno-kulturowych, mających wpływ na kształtowanie seksualności i relacji międzyludzkich, w tym mechanizmów warunkujących postrzeganie przejawów seksualności człowieka jako prawidłowego lub patologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA (program będzie realizowany z uwzględnieniem potrzeb osób uczestniczących, zatem może ulec zmianie):

Każdy zjazd będzie składał się z części krótszej części wykładowej oraz dłuższej warsztatowej.

 1. Trening antydyskryminacyjny (trzy dni, 28h dydaktycznych)
  W treningu większą niż w przypadku warsztatu uwagę przykłada się do procesu grupowego i pogłębionej refleksji. Trening antydyskryminacyjny ma umożliwić uczestnikom podjęcie refleksji nad wpływem stereotypów na uprzedzeń na funkcjonowanie człowieka, zdobycie wiedzy na temat mechanizmów wykluczania, dyskryminacji i ich konwencji, rozpoznanie własnych postaw w różnych relacjach do grup większościowych i mniejszościowych, krytyczne spojrzenie na kulturę, w której się wychowujemy itp. Osoby prowadzące edukację seksualną powinny rozeznawać jak ich bagaż życiowych doświadczeń wpływa na to w jaki sposób pracują z młodzieżą. Realizujemy trening, ponieważ Akademia będzie zakładała rozwój nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również rozwój osobisty, lepsze poznanie siebie, swoich postaw i umiejętne wykorzystywanie wiedzy o sobie w pracy trenerskiej.
 2. ZJAZD I (dwa dni, 16h dydaktycznych)
  Warsztat z zakresu edukacji seksualnej – uczestnicy mają możliwość doświadczyć przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego warsztatu dot. edukacji seksualnej.
  Warsztat z zakresu rozwijania świadomości własnej seksualności.
 3. ZJAZD II (dwa dni, 16h dydaktycznych)
  Część konwersatoryjna: rozwój psychoseksualny człowieka, anatomia i fizjologia narządów płciowych, popęd seksualny, sposoby realizacji potrzeb seksualnych, w różnych okresach rozwojowych
  Część warsztatowa: j.w. + warsztat umiejętności trenerskich – pierwszy kontakt z grupą, zawieranie kontraktu oraz integracja grupy
 4. ZJAZD III (dwa dni, 16h dydaktycznych)
  Część wykładowa: proces grupowy
  Część warsztatowa: j.w. + warsztat umiejętności trenerskich – podstawowe umiejętności trenerskie w obszarze edukacji seksualnej, w tym stosowanie poprawnego słownictwa i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 5. ZJAZD IV (dwa dni, 16h dydaktycznych)
  Część konwersatoryjna: zagadnienie zdrowia seksualnego oraz praw seksualnych w kontekście norm społecznych, metody antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń, tożsamość płciowa oraz orientacja seksualna, infekcje przenoszone drogą płciową (STI)
  Część warsztatowa: j.w. + społeczne aspekty seksualności, standardy w edukacji seksualnej, edukacja seksualna w szkole (współpraca z nauczycielami, pedagogami) oraz kontynuowanie warsztatu umiejętności trenerskich, w tym ćwiczenie odpowiadania na pytania młodzieży i ćwiczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 6. ZJAZD V (24h dydaktycznych)
  Warsztat umiejętności trenerskich – uczestnicy prowadzą przygotowane przez siebie ćwiczenia/mini-warsztaty i otrzymują informacje zwrotne od uczestników szkolenia na temat własnej pracy.
  Ewaluacja i zakończenie szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z uwzględnieniem zakresu tematycznego poszczególnych zjazdów. Możliwa jest nieobecność na jednym zjeździe. W przypadku nieobecności liczba godzin oraz zakres tematyczny ujęty na zaświadczeniu uczestnika zostanie stosownie zmodyfikowany. Udział w treningu jest obowiązkowy i warunkuje dalsze uczestnictwo w kursie.

 

OSOBY PROWADZĄCE:

dr Magdalena Grabowska – opieka merytoryczna nad szkoleniem

 • absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek studiów: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna; absolwentka Studium podyplomowego II stopnia w zakresie wychowania seksualnego w Studium Wychowania Seksualnego w Warszawie pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Lwa-Starowicza; certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej Instytutu Zdrowia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny; doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu); pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; członek Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP
 • Wybrane książki i artykuły:
  Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Wyd. UKW, Bydgoszcz
  Stereotypy płci we wczesnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Wyd. UKW, Bydgoszcz
  Gender stereotypes of young adults and styles of sexual education. The New Educational Review, 2005, vol.7, No. 3-4, 59-71
  Stereotypy płci i starości a zachowania seksualne w okresie późnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 2009, 14, 4, 45-57
  Rola rodziców w wychowaniu seksualnym ich dzieci. Nauki o edukacji, 2009, 4, s. 177-186
  – współautorka podręczników: Psychologia rozwoju człowieka, Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, Problemy wielokulturowości w medycynie, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
 • w ramach Akademii poprowadzi zajęcia wykładowo-konwersatoryjne przewidziane w programie

Łukasz Warchoł

 • trener, edukator seksualny, profilaktyk i socjoterapeuta, absolwent lingwistyki stosowanej, obecnie student V roku psychologii, spec. klinicznej (UKW) oraz studiów podyplomowych “Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” (UAM). Przewodniczy Studenckiemu Kołu Seksuologicznemu UKW oraz zarządowi Stowarzyszenia REAKCJA
 • umiejętności i wiedzę z zakresu pracy z młodzieżą zdobywał dotychczas uczestnicząc zarówno w szkoleniach długoterminowych (m.in. Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Polsko-Angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym) jak i w szkolenia krótkoterminowych (m.in. Szkolenie trenerskie w ramach Większej Akademii przeciwko Mowie Nienawiści, Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii) , a także w licznych warsztatach i szkoleniach weekendowych o podobnej tematyce;
 • od 2011 roku pracuje z młodzieżą realizując programy profilaktyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji;
 • w ramach Akademii poprowadzi zajęcia warsztatowe dotyczące edukacji seksualnej oraz umiejętności trenerskich w pracy z młodzieżą.

Hanna Bartosz

 • profilaktyk, edukatorka seksualna, studentka V roku psychologii, specjalności klinicznej (UKW) oraz uczestniczka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży
 • od 2012 roku pracuje z młodzieżą prowadząc warsztaty z zakresu edukacji seksualnej oraz profilaktyki a także treningi umiejętności społecznych dla osób z Zespołem Aspergera
 • wiceprezes Stowarzyszenie REAKCJA, wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Seksuologicznego UKW
 • w ramach Akademii poprowadzi zajęcia warsztatowe dotyczące edukacji seksualnej

dr Ewa Wojtynkiewicz

 • psycholog, psychoterapeuta rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, trener II stopnia (treningu interpersonalnego) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2005 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • ukończone szkolenia
  – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
  – Szkoła Pomagania organizowana przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
  – Kurs Umiejętności Terapeutyczno-Wychowawczych organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej
 • w ramach Akademii poprowadzi zajęcia dotyczące procesu grupowego

Jakub Pawlewicz

 • pedagog, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, trener, profilaktyk, student psychologii (Uniwersytet SWPS);
 • ukończone Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP), szkolenie na realizatorów szkolnych programów profilaktycznych (PTZN), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Stowarzyszenie Niebieska Linia), szkolenie przygotowującego do zawodu profilaktyka uzależnień (Praesterno), udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym;
 • od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, profilaktyki a także treningi umiejętności społecznych
  na co dzień konsultant w Punkcie dla Ofiar Przemocy w Fundacji Praesterno oraz socjoterapeuta na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w PZP;
 • w ramach Akademii poprowadzi warsztat z zakresu rozwijania świadomości własnej seksualności.

Andrzej Olczyk

 • psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener, socjolog; pracuje jako terapeuta uzależnień; przewodniczy zarządowi Stowarzyszenia Wolontariuszy RAZEM; jako koordynator i doradca prowadzi Punkty Konsultacyjno – Diagnostyczne w Toruniu i Bydgoszczy wykonujące anonimowo testy w kierunku HIV; właściciel Akademii Pozytywnych Zmian – ośrodka oferującego m.in. psychoterapię indywidualną, grupową, a także szkolenia i warsztaty dla sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego
 • członek Wojewódzkiego Zespołu ds. wdrażania Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012 – 2016; członek Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • twórca i koordynator licznych programów profilaktycznych w zakresie uzależnień i HIV/AIDS realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • w ramach Akademii poprowadzi zajęcia dotyczące HIV/AIDS

dr n. med Krzysztof Gierlotka

 • specjalista chorób zakaźnych
 • w ramach Akademii poprowadzi zajęcia dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową

oraz zaproszeni goście, m.in. osoby, których omawiane w programie kwestie dotyczą osobiście na co dzień (informacje wkrótce)

TERMINY : 

 1. Trening antydyskryminacyjny – 4-6.12.2015; piątek 15.00 – 20.00, sobota 9.00 – 17.00, niedziela 9.00-17.00 (dokładne godziny zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom)
 2. ZJAZD I – 12-13.12.2015
 3. ZJAZD II – 23-24.01.2016
 4. ZJAZD III – 6-7.02.2016
 5. ZJAZD IV – 5-6.03.2016
 6. ZJAZD V – 23-24.04.2016

ORGANIZATORZY:

Studenckie Koło Seksuologiczne

Stowarzyszenie REAKCJA

KONTAKT:

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres szkolenia@reakcja.net do p. Hanny Bartosz.

__________________________

Organizację Akademii wspierają:

GWP logo_178x90logo_pzwl