WARSZTAT DLA RODZICÓW – Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności (praktyka)?

happy kids

18 maja 2015r., poniedziałek
SP nr 61 w Bydgoszczy

Zapraszamy na warsztat dla rodziców dzieci w wieku 7-10 lat, poświęcony kształtowaniu i ćwiczeniu umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat seksualności. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są otwarci na zwiększanie swojej wiedzy w tym zakresie.

Warsztat będzie miał charakter praktyczny z elementami wykładu i będzie oparty o doświadczenia własne uczestników w wychowywaniu dzieci. Uczestnicy będą z pomocą osoby prowadzącej trenowali swoje umiejętności rozmawiania z dzieckiem na temat seksualności, odgrywając sytuacje, których już doświadczyli lub zamierzają się z nimi z mierzyć. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztat kierowany jest do rodziców dzieci klas 1-3. Odbędzie się 18 maja 2015r. w poniedziałek w SP nr 61. Termin ten zostanie potwierdzony pod koniec kwietnia. Organizowany jest przez p. Lidię Mokarską we współpracy ze Stowarzyszeniem REAKCJA, które poprowadzi zajęcia. Czytaj dalej

ROZUMIEM EMOCJE (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE:mother-and-son
 • zwiększenie świadomości własnych potrzeb,
 • dostrzeżenie powiązań i różnic między uczuciami, myślami i zachowaniami,
 • zwiększenie świadomości znaczenia „mowy ciała” (kontakt wzrokowy, wyraz twarzy, ton głosu, gesty) w codziennej komunikacji kształtowanie umiejętności rozpoznawaniai różnicowania przeżywanych emocji,
 • nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia „dialogu wewnętrznego”.
MODUŁ I – INTEGRACJA i SAMOŚWIADOMOŚĆ

Rozpoczęcie pracy to dobra integracja, która pozwoli na bardziej otwartą komunikację w grupie na kolejnych etapach realizacji programu. Program „Zrozumieć emocje…” to wiele momentów poświęconych na „emocjonalną stopklatkę”. Młodzież jest zachęcana i inspirowana do tego, by dzielić się swoimi aktualnymi przeżyciami. By ułatwić im to zadanie osoby prowadzące będą wykorzystywały wiele metafor i opartych na nich ćwiczeń, takich jak dobrze znany „termometr uczuć”, ale nie tylko. W module I znajdzie się również czas i miejsce na „emocjonalny album” czy „kostkę uczuć”. Młodzież kończy zajęcia z wiedzą na temat ogromnego zróżnicowania w zakresie przeżywania i rozumienia emocji przez innych.

MODUŁ II – UJARZMIANIE EMOCJI

Kolejny moduł to zdecydowanie więcej aktywności grupy. Młodzież zostanie zaangażowana w dramę, a następnie przeanalizuje zaistniałe sytuacje pod kątem związków pomiędzy odczuwanymi emocjami bohaterów oraz prezentowanymi zachowaniami. Będzie to również czas na przemyślenie i przećwiczenie swoich umiejętności komunikacyjnych. Uważne słuchanie i precyzyjne nadawanie komunikatów będą tutaj umiejętnościami kluczowymi. Na zajęciach pojawi się „bezstronny mediator”, który spróbuje zrozumieć oraz pogodzić zwaśnione strony. Uczestnicy przekonają się również jak wiele informacji przekazuje w takich sytuacjach ich ciało i jak wykorzystywać je by lepiej sobie radzić.

Metaphor showing communication between generationsMODUŁ III – ROZUMIEMY UCZUCIA SWOJE I INNYCH

Ostatni moduł programu został przeznaczony na usystematyzowanie nowych wiadomości i dodatkowe przećwiczenie praktycznych umiejętności. Młodzież będzie musiała wykazać się społecznym sprytem i grupową współpracą. Na koniec uczestnicy nauczą się udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych.

Powyższy program jesteśmy w stanie zrealizować dla Twojej instytucji! Poczytaj więcej o współpracy z nami.

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – komputer i Internet (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE PROGRAMU:
just-one-more-tweet-dad
 • zapoznanie młodzieży z terminami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi,
 • zdefiniowanie pojęcia uzależnienia od internetu i komputera,
 • uporządkowanie wiedzy na temat sposobów korzystania z urządzeń elektronicznych oraz refleksja nad czasem spędzanym z ich wykorzystaniem,
 • nabycie wiedzy na temat objawów uzależnienia od komputera,
 • nabycie wiedzy o możliwych formach pomocy w przypadku uzależnienia od internetu oraz przekonanie młodzieży, że warto się o taką pomoc zwracać,
 • zapoznanie się z zagrożeniami oraz negatywnymi konsekwencjami (fizycznymi, psychicznymi, społecznymi) wiążącymi się z uzależnieniem od internetu,
 • nauka bezpiecznych sposobów korzystania z internetu,
 • nabycie wiedzy na temat zasobów mogących uchronić przed uzależnieniem, w tym rozwój umiejętności kontrolowania czasu spędzanego przed komputerem.
MODUŁ I – INTEGRACJA i BURZA MÓZGÓW

Program rozpoczynają gry i zabawy integracyjne. Następnie młodzież zapraszana jest do dyskusji i refleksji na temat szeroko rozumianych uzależnień, by zaktywizować dotychczasową wiedzę i budować dalszą pracę na usystematyzowanych fundamentach. Moduł pierwszy to także okazja do podliczenia czasu, który młodzież tygodniowego spędza korzystając z urządzeń elektronicznych, takich jak komputer, tablet czy telefon komórkowy. Jako, że ilość to nie wszystko, dalsza praca uszczegóławia dyskusję w kierunku tego, do czego wspomniane urządzenia można wykorzystywać i do czego są one przydatne najbardziej, a do czego najmniej.

MODUŁ II – F1 – POMOC

Młodzież zapoznaje się z sylwetkami bohaterów, których losy wiąże uzależnienie od komputera i sieci. Na ich podstawie określają zagrożenia nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci oraz rozpoznają zachowania, świadczące o uzależnieniu. Przedstawione historie kończą się uzyskaniem pomocy oraz pracą pod kątem tego, gdzie i kiedy warto zwrócić się o pomoc. Młodzież uczy się reagować, gdy problem pojawia się wśród ich kolegów i koleżanek.

MODUŁ III – WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA!

Moduł III został poświęcony dalszemu rozwijaniu umiejętności samoobserwacji w ogóle oraz dostrzegania swoich mocnych stron (zasobów) w szczególności. Uczestnicy mają okazję do „napisania” alternatywnych scenariuszy i zastanowienia się nad możliwymi przyczynami pojawienia się uzależnienia u bohaterów. Program kończy się opracowaniem materiałów, które mają być skierowane do rówieśników uczestniczącej w zajęciach młodzieży.

Powyższy program jesteśmy w stanie zrealizować dla Twojej instytucji! Poczytaj więcej o współpracy z nami.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE PROGRAMU:bullies_kids
 • zwiększenie świadomości własnych praw i potrzeb,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego przeżywania frustracji,
 • poznanie różnic pomiędzy agresją i przemocą,
 • kształtowanie umiejętności zastępowania zachowań agresywnych,
 • kreowanie umiejętności oceny zachowań agresywnych i przemocowych u innych osób,
 • nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach przemocy.

Czytaj dalej