KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą ludzi o podobnych celach i zainteresowaniach. Łączy nas pasja i praca zawodowa. W pewnym momencie nasze drogi się zeszły i postanowiliśmy wspólnymi siłami zrobić coś więcej, zbudować przestrzeń dla inicjatyw w Bydgoszczy, dla których brakowało do tej pory miejsca i podjąć działalność na rzecz dzieci i młodzieży, bo w tym zakresie mieliśmy największe doświadczenie. Zdecydowaliśmy zareagować! W ten sposób narodziła się REAKCJA!

Stowarzyszenie REAKCJA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży oraz wspieranie ludzi młodych i ich rodzin w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w rodzinie, jak i poza nią. Działalność Stowarzyszenia REAKCJA oparta jest o wartości zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zgodnie z którą każdy człowiek bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, status społeczny, wykonywany zawód, tożsamość psychoseksualną, wyznanie, kolor skóry czy inne przynależne mu charakterystyki ma prawo do godności, równości wobec prawa, nietykalności, ochrony życia i pomocy, a także szeregu innych niezbywalnych praw, tylko dlatego, że jest człowiekiem.

Celami Stowarzyszenia są m.in. promowanie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie ludzi młodych i ich rodzin poprzez oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne, przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji społecznej, dyskryminacji oraz przemocy, a także szkolenie rodziców i kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą. Poprzez działalność REAKCJI chcemy również przyczyniać się do integracji społeczności lokalnej oraz aktywnie współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi, realizującymi podobne cele. Prowadzimy zarówno działalność nieodpłatną, jak i odpłatną w formie działalności gospodarczej. Pieniądze, które Stowarzyszenie zarabia mogą być przeznaczane jedynie na działalność statutową. Jak to wygląda w praktyce? Organizujemy np. płatne szkolenie, by móc sfinansować zajęcia dla młodzieży, utrzymać lokal lub opłacić dyżury specjalistów, świadczących darmowe konsultacje psychologiczne.

JAKIE SĄ CELE STOWARZYSZENIA?
92347623

  • Działanie na rzecz promocji zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania zaburzeniom zachowania, jak i zaburzeniom psychicznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  • Wspieranie rodzin, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji pozarządowych i innych organizacji w podejmowanych przez nich działaniach opiekuńczych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych.
  • Wszechstronne wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, oświaty, edukacji, integracji społecznej, praw człowieka i dziecka, rozwoju regionalnego i lokalnego, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologii społecznej.
  • Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, ofiary przemocy, osoby chore psychiczne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub zaburzeniami psychicznymi.
  • Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.
W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?
3115

  • Inicjujemy i realizujemy programy profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego nakierowane na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym realizowane m.in. w formie prelekcji, warsztatów oraz treningów.
  • Organizujemy i realizujemy programy interwencyjne i terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
  • Organizujemy, koordynujemy oraz realizujemy formy wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży w szkołach i poza nimi.
  • Prowadzimy działalność informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową, m.in. w formie szkoleń, konferencji oraz poprzez publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp., a także w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu.