SZKOLENIE – Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka

TEMAT SZKOLENIA: Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka (problem uzależnień, przemocy i szeroko rozumianej patologii)

CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA: 20h dydaktycznych; 28 i 29 marca 2015r., Instytut Psychologii (UKW), ul. Staffa 1, Bydgoszcz

REALIZATOR SZKOLENIA: Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie

PROWADZĄCY SZKOLENIE

mgr Anna Borucka
Psycholog, przez wiele lat członek zespołu Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawia. Zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzęna temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Brała również udział w opracowaniu i badaniach dotyczących skuteczności szkolnych programów profilaktycznych takich jak: Domowi Detektywi, Fantastyczne Możliwości oraz Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne.

mgr Violetta Pulwarska
Pedagog dyplomowany. Przez wiele lat pracownik nadzoru pedagogicznego w MEN jako główny wizytator i w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wicedyrektor i dyrektor Wydziału m.in. zajmującego się nadzorem pedagogicznym. Profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży zajmuje się od 30 lat. Jest autorką licznych wystąpień i publikacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie będzie miało na celu przybliżenie uczestnikom mechanizmów rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz sposobów redukowania poziomu ryzyka związanego z zagrożeniem rozwojem zachowań problemowych/ryzykownych. Założenia szkolenia opierają się na dwóch ujęciach teoretycznych tj. Teorii zachowań problemowych/ryzkownych Jessor’a. Przedstawione zostaną funkcję tych zachowań dla realizacji przez nastolatków ważnych celów życiowych. Natomiast koncepcja Resilience
Gramezy, Rutter’a, Werner’a wyjaśni fenomen dobrego funkcjonowania dzieci i młodzieży mimo niesprzyjających warunków życiowych czy przeciwności losu.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy z młodzieżą zachowującą się w sposób problemowy/ryzykowny.

AUTORSKI PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNI POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI MŁODZIEZY I RODZIN

1. Wiedza na temat mechanizmów rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych u dzieci
i młodzieży:

 • teoretyczne podstawy rozwoju zachowań ryzykownych,
 • dwa ujęcia podwyższonego poziomu ryzyka rozwoju zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,
 • czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniami
  problemowymi/ryzykownymi dzieci i młodzieży,
 • zachowania problemowe/ryzykowne w ujęciu rozwojowym

2. Rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami zachowującymi się w sposób ryzykowny/problemowy

 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami związanymi z zachowaniami ryzykownymi/problemowymi,
 • zasady komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – komunikat typu „ja”.

3. Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej rozwojem zachowań problemowych/ryzykownych lub już zachowującej się w sposób problemowy/ryzykowny:

 • strategie modyfikowania poziomu ryzyka u dzieci i młodzieży zagrożonych rozwojem zachowań ryzykownych/problemowych,
 • interwencje wobec dzieci i młodzieży, która zachowują się w sposób ryzykowny(cele, zasady, klimat, elementy),
 • zapobieganie wykluczeniu/odrzuceniu dzieci i młodzieży przez rówieśników.

KOSZT SZKOLENIA: 380 zł (płatne przelewem na konto bankowe); potwierdzenie miejsca na liście następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości min. 100 zł

Numer konta: 86 2030 0045 1110 0000 0402 2990, BGŻ

Prosimy w tytule przelewu zapisać szkolenie strategie 28-29.03.2015, imię i nazwisko

Opłata obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych napojów oraz słodkich przekąsek
 • teczkę szkoleniową wraz z materiałami szkoleniowymi

Uwaga! W przypadku rezygnacji po dniu 15 marca, wniesiona opłata będzie pomniejszona o zaliczkę w wysokości 100 zł.

ZAPISY: (szkolenie odwołane)

UWAGA! W związku z tym, iż na szkolenie nie zarejestrowała się minimalna liczba uczestników, szkolenie zostało odwołane. Przepraszamy.